Om AOF Østfold Studio

Les mer om AOF Østfold Studio her. Bli bedre kjent med oss og hva vi kan gjøre for deg!

Les mer

Om oss

AOF Østfold Studio er en del av AOF Østfold. Vi er din pålitelige partner for profesjonell videoproduksjon og studio-utleie.

Vårt mål er å levere kreative og engasjerende videoproduksjoner som hjelper våre kunder og samarbeidspartnere å kommunisere effektivt med sitt publikum. Vi har nylig utvidet vårt tilbud til også å omfatte utleie av toppmoderne studiofasiliteter.

Hos AOF Østfold Studio er vi stolte av å ha et team av dedikerte fagfolk som jobber sammen for å levere de beste resultatene til våre kunder. Vi har et bredt spekter av erfaring og ekspertise innen videoproduksjon, inkludert film, animasjon, reklame, bedriftsvideoer og mer. Vårt team er alltid oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene innen bransjen for å sikre at vi kan tilby våre kunder den høyeste kvaliteten på vårt arbeid.

I tillegg til vårt dedikerte team, har vi også investert i toppmoderne utstyr og teknologi for å sikre at vi kan levere det beste resultatet for våre kunder. Vårt studio er fullt utstyrt med alt du trenger for å lage en vellykket videoproduksjon, inkludert kameraer, lys, lydutstyr og mer.

Vi forstår at hver kunde er unik, og vi jobber tett med våre kunder for å forstå deres behov og mål. Uansett om du trenger hjelp med å produsere en reklamefilm eller trenger et studio for å skyte en live stream, er vi her for å hjelpe deg. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å oppnå suksess ved å levere høy kvalitet videoproduksjon og studiofasiliteter til konkurransedyktige priser.

Våre verdier

Kvalitet – vår kompetanse gjør andre gode.

Vår fremste ressurs er kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi bistår med å kartlegge behov og sette mål. Vi vet at det er de gode læreprosessene som skaper resultater og gjør våre kunder tilfredse.

Nærhet – vi er der folk er.

Vi arbeider sammen med kundene i et fellesskap preget av nærhet, omsorg og utvikling. Vi er til stede på nasjonalt nivå og i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder bygger vi arenaer for refleksjon, læring og utvikling. Våre deltakere skal ikke bare ha undervisning – de har også krav på veiledning og oppfølging.

Fleksibilitet – vi tilpasser tiltakene til kundenes behov.

Riktig kompetanse er en forutsetning for å mestre forandringer. Det gir trygghet og fremmer utvikling og vekst. Skal det lykkes, må opplæringen være tilgjengelig på rett sted, til rett tid og med et innhold som er tilpasset behovet.

Refleksjon og læring – vi bidrar til utvikling.

Vi ser på kompetanse både som et dynamisk og et skjønnsmessig begrep. Dynamisk fordi kompetanse må kunne anvendes, utvikles og endres over tid. Skjønnsmessig fordi det må måles i forhold til noen vilkår; en aktivitet, en handling, et mål, en ferdighet eller for å kunne gi mening.

Kompetanse beskriver både en tilstand og en kvalitet. Gjennom gode prosesser, refleksjoner og læring hjelper vi kunden til å nå sine kompetansemål.

Vår historie

AOF ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Han opplevde å feire organisasjonens 75-årsjubileum, men den hadde forandret seg mye på disse årene. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk,opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var den basert på frivillig innsats gjennom opplysningskomiteer. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen.

Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og i over 300 studieringer hadde 4 100 personer vært med. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede. Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første «arbeiderreisen» til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig – det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten – det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.

Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud..

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Hvordan vi ønsker å ha det hos oss

Husverdier

”Vi skal etterstrebe å være et veksthus for kolleger og kunder” gjennom å etterstrebe verdier som:

 • Være profesjonelle, solide, lojale, og skape tillit. At vi er faglig dyktige og kunnskapsrike og opptatt av å utvikle vår egen og andres kompetanse. At vi samtidig er ansvarlige og arbeidsomme og har stor integritet.
 • At vi er rause, er inkluderende og har plass til hverandre. At vi er åpne og viser respekt for hverandre og kunder, og anerkjenner andres innsats og perspektiv. Deler med hverandre og bidrar til fellesskapet.
 • Er kreative, at vi dyrker vår evne til å tenke ut og skape nye ting, ser muligheter og er løsningsorienterte. At vi er engasjerte og begeistret, kan skape noe nytt innenfor gitte rammer og hvor vi er endringsvillige.

Lederverdier

 • At vi ledere er orienterte og til stede:
  Har et overblikk over AOF Østfold, AOF Norge og samfunnsdebatten og bidra til å skape forståelse for samspillet mellom enhetene og produktene horisontalt og vertikalt. At man håndterer de ledelsesmessige dilemma på en enhetlig måte. Er lojal ovenfor sentrale beslutninger, og bidrar til forståelsen for helheten i AOF Østfold´s virksomhet. Representerer AOF utad og innad på en god, etisk og lojal måte, og bidra til gode holdninger.
 • At vi er oppgavefokusert:
  Vi omsetter mål til handling, og uttrykker tydelige forventninger til medarbeiderne. Tar ansvar for resultater og tar i bruk de virkemidler man har til rådighet. Stimulere til nytekning, forbedringer og læring. At vi er tydelige i våre beslutninger og bygger oppunder AOF Østfolds vedtatte personalpolitikk.
 • At vi er relasjonsskapende:
  At vi ivaretar medarbeidere og utvikler et godt arbeidsmiljø gjennom ærlighet og tydelighet. Lytte til medarbeiderne og involvere dere i beslutninger, gi dere anerkjennelse, omsorg og konstruktiv kritikk. Korrigere adferd som ikke bidrar til godt arbeidsmiljø. Legge til rette for utvikling av medarbeiderne og deling av kompetanse.

Ansatteverdier

 • Samspill med kundene:
  At man er serviceinnstilt og møter dem med respekt. Tar ansvar og holder det en lover, er imøtekommende og løsningsorientert.
 • Samspill om oppgavene:
  At man tilegner seg nødvendig kunnskap og bruker den. At man tar ansvar for både felleskapets og sine egne oppgaver. Man bidrar med nye ideer, synspunkter og løsninger og holder tidsfrister og leverer med god og riktig kvalitet.
 • Samspill med kolleger:
  At man er en lagspiller og vil gjøre andre gode. Jeg deler min kompetanse og lærer gjerne av andre. Jeg er inkluderende og tar ansvar for arbeidsmiljøet og gir og tar i mot konstruktive tilbakemeldinger. Jeg snakker til og ikke om mine kolleger.
 • Samspill med lederne:
  Jeg arbeider for å nå organisasjonens mål, og har forståelse for helheten og tar min del av ansvaret. Jeg bidrar til en god dialog mellom leder og medarbeider. Jeg sier i fra når jeg er uenig, men følger lojalt opp de beslutninger som tas.

Har du spørsmål?

Kontaktskjema